สัมผัสวิถีชาวไทใหญ่ @ บ้านแพมบก

สถานที่ตั้ง : บ้านแพมบก หมู่ที่ 6 ถนนรพช. มส. 4004 (กุงแกง-แพมบก) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 063 123 9022 (การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบก)
พิกัด : 19.323293, 98.394139

บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

    บ้านแพมบก เป็นชุมชนเข้มแข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มาของชื่อหมู่บ้านมาจาก คำว่า “แพม” ที่เป็นชื่อของลำน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน และคำว่า “บก” ซึ่งมีที่มาจากคำว่า “หมก” ในภาษาไทใหญ่ แปลว่าอยู่ในป่าลึกหรืออยู่ในที่สูง “แพมบก” จึงเป็นชื่อที่เรียกขึ้นตามตำแหน่งพื้นที่ตั้งของชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงใกล้บริเวณต้นน้ำของลำน้ำแพม โดยถัดลงมาตามลำน้ำเป็นที่ตั้งของบ้านแพมกลางซึ่งตั้งอยู่ระหว่างบ้านแพมบกกับบ้านสบแพมที่ตั้งอยู่บริเวณลำน้ำแพมไหลมาบรรจบกับลำน้ำปาย ชื่อบ้านแต่ละแห่งจึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีลำน้ำแพมหล่อเลี้ยงชุมชนร่วมกันมาตั้งแต่อดีต

บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

    บ้านแพมบก ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 เป็นชาวไต หรือชาวไทใหญ่ รองลงมาได้แก่ คนเมือง และชนเผ่าปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง แม้ว่าการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่หากได้มีโอกาสสัมผัสกับชุมชนบ้านแพมบกในมิติต่าง ๆ จะสามารถพบเห็นรูปแบบบางประการของวัฒนธรรมไทใหญ่ที่แสดงผ่านวิถีชีวิต ภาษา และศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ที่แม้ว่าเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกจะปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน แต่รูปแบบของเรือนอาศัยในบ้านแพมบกได้แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิตชุมชนได้เป็นอย่างดี      
        

บ้านแพมบก เที่ยวปาย
    ชาวไทใหญ่บ้านแพมบกถือเป็นชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ความศรัทธาดังกล่าวยังคงแสดงให้เห็นผ่านประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนี้บ้านแพมบกยังดำรงรูปแบบเกษตรแบบพอเพียง โดยจะปลูกข้าวกับอ้อยเป็นหลัก โดยเฉพาะอ้อยที่ในอดีตบ้านแพมบกเป็นแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งไปขายยังพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง แม้ว่าปัจจุบันการปลูกอ้อยในชุมชนแพมบกมีจำนวนลดน้อยลงไปมากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเห็นทุ่งนาข้าวอันเขียวขจี ที่ปลูกตามพื้นราบช่องเขา โดยมีลำน้ำแพมหล่อเลี้ยงตลอดทุกปีไม่มีขาด 
 

บ้านแพมบก อ.ปาย
    เหนือสิ่งอื่นใดประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบในพิธี ผู้ที่มีส่วนร่วมในพิธีจะได้รับอานิสงค์ผลบุญ งานบุญต่างๆ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านความศรัทธาทางพุทธศาสนาอันแรงกล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ผ่านการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นรากเหง้าของชุมชนที่ถ่ายทอดสืบต่อมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการต้านทานกระแสการพัฒนาทางวัตถุจากพื้นที่รอบข้างที่ถาโถมเข้าสู่ชุมชนบ้านแพมบกมากขึ้นทุกขณะ

บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%81-6

by Traveller Freedom